Perşembe, 21 Ocak 2021
.
.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımları

Sahil Güvenlik Komutanlığı Görev ve Yetkileri

Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında, mülki ve adli görevlerinin ifası sırasında 2692 sayılı Kanun, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine göre hareket eder. Sahil Güvenlik Komutanlığı bu görevlerini yerine getirirken jandarma ve polisin sahip olduğu yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Tarih
1970 Toplam Gösterim
Sahil Güvenlik Komutanlığı Görev ve Yetkileri

 

 
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, Münhasır Ekonomik Bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanları ile hükümranlık haklarının korunmasına ilişkin görevler kapsamında uluslararası sularda, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütüne deklare edilen Türk Arama Kurtarma Bölgesinde; deniz güvenliğini, deniz emniyetini, asayiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, suç işlenmesini önlemekle görevli ve yetkilidir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kanunlarla ve uluslararası sözleşmelerle kendisine verilen görevleri ifa eder ve yetkileri kullanır.
 
Görevler ve Sorumluluk Sahası:
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, kara ile denizin birleşim noktasından itibaren tüm deniz alanları ve bu alanlar içerisinde bulunan liman tesisleri ve bunlara hizmet veren diğer tesisler, marina, balıkçı barınağı, çekek yeri, dalyan, iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri ile demir yerleri dâhil olmak üzere Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, akarsuların denize döküldüğü yerden itibaren sahil güvenlik gemi ve botlarının girebileceği veya ulaşabildiği akarsu içlerinde, Münhasır Ekonomik Bölgesinde, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanları ile hükümranlık haklarının korunmasına ilişkin görevler kapsamında uluslararası sularda ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütüne deklare edilen Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde kalan karasuları ile uluslararası sularda görevli ve sorumludur. Hizmet gerekleri bakımından uygun görülen diğer yerler de İçişleri Bakanlığının kararı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilmektedir. 
 
 
Denizlerde silahlı bir genel kolluk kuvveti olarak görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve yetkileri, 21 Ocak 2017 tarihli ve 29995 sayılı resmi gazete ile yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu çerçevede Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri “Mülki Görevler”, “Adli Görevler” ve “Askeri Görevler” olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmıştır.  
 
Sahil Güvenlik Komutanlığının adli görevleri, işlenmiş suçlarla ilgili olarak ceza muhakemesine ilişkin mevzuatta belirtilen işlemleri yapmayı ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmeyi kapsar.  
 
Askeri görevler; Sahil Güvenlik Komutanlığının seferberlik ve savaş hallerinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev icra ederken kalan bölümleri ile normal görevlerine devam etmesini, ayrıca İçişleri Bakanının izni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara asli görevlerini aksatmayacak şekilde katılmasını ifade eder.  
 
Mülki görevler ise; emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, hassas ve kritik öneme sahip tesislerin korunmasına ilişkin önlemleri ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde sağlamak, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak görevleri başta olmak üzere adli ve askeri görev kapsamına girmeyen diğer tüm görevleri icra etmeyi ifade eder. 
 
Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığının Mülki Görevleri; 
 
 

 
 
 
 
Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sorumluluk sahasında arama kurtarma faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yürütmek.
 
 
 
 
 
 
 
Denizlerde ve adalarda meydana gelen tıbbi tahliye ve hasta nakli faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütmek.
 
 
 
 
Stratejik önemi haiz tesislerin ve gemilerin, Türk boğazlarından geçen tehlikeli ve patlayıcı yük taşıyan gemilerin ve devlet büyüklerinin deniz güvenliğini sağlamak.
 
 
 
 
Deniz güvenliği kapsamında denizlerde hükümranlık haklarının kullanıldığı deniz alanlarının sınırlarında ve deniz yan hudutlarında kontrolün sağlanmasına yönelik ekonomik devriye görevleri icra etmek.
 
 
 
Yabancı askerî gemilerin ve devlet gemilerinin faaliyetlerini izlemek, gözetlemek, yabancı ülkelere ait askerî gemiler ve devlet gemileri tarafından Türk bayraklı gemilere yapılan tacizler ile millî menfaatler aleyhine yapılan ihlallere angajman kuralları çerçevesinde müdahale etmek.
 
 
 
 
 
Deniz yetki alanlarında icra edilen bilimsel araştırma, hidrokarbon arama, sondaj, kablo ve boru hattı döşeme, balıkçılık gibi faaliyetleri izlemek, takip etmek, kontrol etmek ve izinsiz yapılan faaliyetleri engellemek.
 
 
 
 
Deniz güvenliğinin ve deniz emniyetinin sağlanmasına yönelik olarak izleme, gözetleme, takip ve kontrol imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 
 
 
 
 
 
 
Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık faaliyetini önlemek ve gerekli tedbirleri almak.
 
 
 
 
 
Her türlü ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini denetlemek.
 
 
 
 
 
 
Deniz kirliliğinin önlenmesi maksadıyla, denizlerde kirletme yasağına aykırı eylemleri izlemek, önlemek ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak.
 
 
 
 
4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun çerçevesinde, denizlerde can ve mal güvenliğini sağlamak.
 
 
 
  
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 
 
 
 
5682 sayılı Pasaport Kanunu'na ilişkin denetimler yapmak.
 
 
 
 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde; denizlerde kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere izinsiz ve ruhsatsız olarak araştırma, sondaj ve kazı yapılmasına engel olmak, dalışa yasak bölgelerde dalış yapılmasını engellemek, yurt içinde korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarının deniz yolu ile yurt dışına çıkarılmasını engellemek.
 
 
 
4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında, sorumluluk sahasında görülen patlayıcı madde ve diğer şüpheli cisimlerle ilgili gerekli önlemleri almak ve ilgili makamlara bildirmek.
 
 
 
 
 
815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanuna ilişkin denetimler yapmak.
 
 
 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Deniz Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde Türk ve yabancı yat ve deniz turizmi alanında faaliyet gösteren deniz araçları ile Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında su sporları yaptıran işletmelerin denetimlerini yapmak.
 

­ 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa yönelik denetimler yapmak. ­

Aidiyeti tartışmalı ada, adacık, kaya, deniz yapıları ve deniz alanlarında ulusal menfaatlere ve ülke politikasına uygun görevler icra etmek. ­

2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda Türk Bayrağına ilişkin denetim ve kontrolleri yapmak.

Yukarıda belirtilen görevlere ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı; açık denizlerde deniz haydutluğu, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve uyuşturucu madde kaçakçılığı şüphesi bulunan hallerde ve açık denizlerden izinsiz yapılan yayınların önlenmesi konularında uluslararası hukuk dâhilinde yabancı ticaret gemilerini denetleyebilir ve belirtilen konularda Dışişleri Bakanlığının koordinesinde uluslararası işbirliği yapabilir. Sahil Güvenlik Komutanlığı ayrıca suçla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm görevleri icra eder.

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği gereğince, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi ve botlar devlet gemisi, hava araçları ise devlet hava aracı statüsünde olup askeri gemi ve hava araçlarına tanınan hak ve imtiyazlardan faydalanır.

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopter ve gemilerin görev planlamaları mülki amirlerden gelen talepler ve görev ihtiyaçları öncelikle göz önüne alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Sahil Güvenlik hava ve deniz araçlarının belirli bir sorumluluk alanı bulunmaz ve bu araçlar Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm sorumluluk alanı dâhilinde görev icra eder. 

Etiketler:
VİDEO GALERİ
Emoji ile tepki ver!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • DAHA FAZLA SONUÇ YÜKLE